20.Května. 2012         

Vítám Vás na stránce, která je věnována desátkům. Na úvod si řekněme, co to vlastně jsou desátky.

   Velmi stručně je definuje historik Nový, když  píše,uu že to byla: "daň běžná především v prostředí s primitivním  naturálním   hospodářstvím.  Znamenala  odevzdávání    desátého    dílu    z    určitého
výtěžku, nejčastěji z úrody zemědělských  plodin. Vybírání desátků pro účely světské či    církevní  
je   doloženo   již    ve    starověku;    zmínky   o něm   čteme   např.   ve   Starém  zákoně (ve 3. a
 4. knize  Mojžíšově). V raně křesťanském období nebyl desátek odváděn. Běžnou církevní daní se stal až ve středověku. K jeho uzákonění došlo na synodě, jež se sešla v roce 585 v Mâconu v dnešní východní Francii."                                           

                                          (R. Nový, Slavníkovci ve středověkém písemnictví, Praha 1987, s. 400)Proč se ale máme zabývat právě desátky?


   Důvod je prostý. Pokud jste uvěřili v Ježíše Krista a chodíte do některé křesťanské církve, potom zároveň spadáte do cílové skupiny, na kterou je upřen zrak mnoha kazatelů, kteří se budou pokoušet Vás dotlačit k dávání desátků. Smutné na tom je, že desátky jsou sice biblické, ale nikoliv novozákonní. Bůh je přikázal pouze židům a jejich praktikování v křesťanských církvích přináší více škod, nežli užitku. Proto je tato stránka věnována dnes tak aktuálnímu tématu.


9. Září. 2009         

Desátky na Wikipedii


wiVSTUP DO DISKUZETagy:

Desátek,Desátky,Desátků,Desetina,Zähnt,Decima,Delme,Tiende,Zehnt,Tithe,Tithing,Dekonajo,Diezmo,Kymmenykset,
Dîme,Décimo,Tized,Dismo,Tíund,Zéngten,Dešimtine,Tiend,
Deime,Dziesięcina,Dízimo,Zeciuială,Tionde,Zaka,Pahunos,
Déme,Církev křesťanská společečnství, Apoštolská církev, Evangelická církev metodistická,Izrael,Žid,židé, Sionismus,
Judaismus,Eretz,Mormoni,Církev Ježíše Krista
Svatých posledních dnů,Bratrská jednota baptistů,Jednota bratrská,
Adventisté sedmého dne,Katolická
 církev,Christnet,Křesťan Dnes,KMS,Pastor,Pastorovi, Kněz, Starší, Staršovstvo,
Obilnice,Chrám,Malachiáš,
Abraham,Jákob,Kletba,Prokletí,Okrádání,Krádež,Loupež,Zlořečení,Požehnání,Přineste,
Sneste,Potrava,Zákon,
Mojžíšův,Mojžíšova,Mojžíšovým,Před zákonem,Milost,Z hrubého,Finance,Peníze,Mzda,Mzdy,
Plat,Platu
.  http://izraelacirkev.webnode.cz/